Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej przy ul. Warszawskiej w Zgorzelcu Celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez wzmocnienie i rozwój systemu opieki zdrowotnej dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych Dofinansowanie projektu z UE: 999 026,04 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projekcie Harmonogram Regulamin Materiały Galeria zdjęć Kontakt

 
 

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Zgorzelcu

DDOM otwarty jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00

REJESTRACJA tel. +48 571 334 944

 

 

Projekt pn.: „Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie domu dziennej
opieki medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu”
realizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

REGULAMIN

Dziennego Domu Opieki Medycznej

Wielospecjalistycznego Szpitala – SPZOZ w Zgorzelcu

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wyodrębnioną strukturalnie częścią WS-SPZOZ w Zgorzelcu.
 2. DDOM działa na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu: Poprawa opieki nad osobami
  zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej na ul. Warszawskiej
  w Zgorzelcu
  realizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Zgorzelcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej przy WS-SPZOZ w Zgorzelcu. 
 4. Siedziba DDOM mieści się na I piętrze Przychodni WS-SPZOZ w Zgorzelcu przy ulicy Warszawskiej 30.
 5. Głównym celem Projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez wzmocnienie
  i rozwój systemu opieki zdrowotnej dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, w szczególności powyżej
  65 roku życia w powiecie zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim oraz lwóweckim, dzięki utworzeniu oraz prowadzeniu DDOM-u.

 

II. Czas pracy i okres pobytu w DDOM

 

1.      DDOM dysponuje 15 miejscami określonymi jako zdeinstytucjonalizowane miejsca opieki nad osobami zależnymi

2.      DDOM rozpoczął działalność 02.01.2017 r. i pracuje w każdy dzień roboczy w godzinach od 7 – 15 dla pacjentów
Dziennego Domu Opieki Medycznej
udzielane będą nieodpłatne świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze
i rehabilitacyjne, działania związane z kontynuacją leczenia a także działania edukacyjne.

3.      Czas trwania pobytu w DDOM jest ustalany indywidualnie przez zespól terapeutyczny i nie może być krótszy
niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

4.      Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni  w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku
pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych.

5.      W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez
8 - 10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych
świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta,
jednak nie może się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

 

III. Rekrutacja do DDOM

 

1.      Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci:

·         pacjenci  bezpośrednio  po  przebytej  hospitalizacji,  których  stan  zdrowia  wymaga wzmożonej opieki
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań  usprawniających 
i  przeciwdziałających  postępującej  niesamodzielności  oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także
doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

·         pacjenci,  którym  w  okresie  ostatnich  12  miesięcy  udzielone  zostały  świadczenia
zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

2.      Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej
65  r.ż.,  których  stan  zdrowia  nie  pozwala  na  pozostawanie  wyłącznie  pod  opieką
podstawowej opieki zdrowotnej i  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie
nie wymagają  całodobowego  nadzoru  lekarskiego  i  pielęgniarskiego  realizowanego 
w  trybie stacjonarnym.  Świadczenia  w  dziennym  domu  opieki  medycznej  udzielane 
są  pacjentom wymagającym,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  świadczeń  pielęgnacyjnych, 
opiekuńczych  i  rehabilitacyjnych  oraz  kontynuacji  leczenia,  a  niewymagającym  hospitalizacji 
w  oddziale szpitalnym,  którzy  w  ocenie  skalą  poziomu  samodzielności  (skala  Barthel) 
otrzymali 40-65 punktów.

3.      Świadczeniami  opieki  zdrowotnej  realizowanymi  w  ramach  dziennego  domu  opieki
medycznej są objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. 
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

4.      Ze  względu  na  charakter  opieki  świadczonej  w  dziennym  domu  opieki  medycznej,
ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach  opieki  długoterminowej,  opieki paliatywnej 
i  hospicyjnej  oraz  rehabilitacji  leczniczej,  w  warunkach  ośrodka  lub  oddziału dziennego  oraz 
w  warunkach  stacjonarnych,  a  także  osoby,  w  przypadku  których podstawowym  wskazaniem 
do  objęcia  ich  opieką  jest  zaawansowana  choroba  psychiczna lub uzależnienie (korzystające
ze świadczeń zdrowotnych z zakresu  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

5.      Kierowanie  do  dziennego  domu  opieki  medycznej  odbywa  się  na  podstawie  skierowania oraz 
karty  oceny  stanu  klinicznego,  sporządzanej  z  zastosowaniem  skali poziomu  samodzielności  (skala 
Barthel).  Skierowanie  do  dziennego  domu opieki medycznej wydaje:

·         lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

·         w  przypadku  pacjentów  bezpośrednio  po  leczeniu  szpitalnym  –  lekarz  ubezpieczenia
zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

 

III. Personel DDOM

 

1.      Opieka dla pacjentów realizowana jest przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (WZT) w składzie:

·         lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medyczne;

·         lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii;

·         pielęgniarka pełniąca funkcję koordynatora zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem

·         pielęgniarka - posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi

·         fizjoterapeuci – 2 osoby.

·         opiekun medyczny

·         terapeuta zajęciowy

·         psycholog – 2 osoby

·         logopeda;

·         dietetyka;

·         farmaceuty.

 

IV. Zakres świadczeń medycznych udzielanych w ramach DDOM

 

1.    Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczna połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania
w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

 1. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

·         opieka pielęgniarska oraz pielęgnacyjna, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki  i samopielegnacji

·         opieka lekarska,

·         opieka psychologiczna, logopedyczna

·         terapia zajęciowa,

·         doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

·         usprawnienia ruchowe (kinezyterapia, elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia, laseroterapia, magnoterapia,
terapia światłem, masaże)

·         stymulacja procesów poznawczych,

·         przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

3. Dla każdego pacjenta - świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia
i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny DDOM.

4.    W ciągu pobytu Pacjenci będą mogli korzystać z ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych
zleconych przez lekarza specjalistę.

5.    Ocena stanu pacjenta przez Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny dokonywana będzie
do 3 dni po przyjęciu – ocena sprawności funkcjonalnej przeprowadzona z uwzględnieniem osób
powyżej i poniżej 65 roku życia (os. > 65 r. ż. Całościowa Ocena Geriatryczna - COG).

6.    W razie konieczności u Pacjenta zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne.

7.    Na koniec każdego miesiąca Zespół terapeutyczny dokonuje oceny rezultatów podjętych działań.
Po wykonaniu oceny podejmowana jest decyzja o dalszym sprawowaniu opieki lub wypisaniu pacjenta z programu.

8.    Przed wypisaniem pacjenta jest dokonywana przez zespół terapeutyczny ocena stanu zdrowia.

 

V. Warunki pobytu i  finansowe DDOM

 

1. W okresie realizacji projektu pn. „Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie domu
dziennej opieki medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu” tj. do 30 czerwca 2018 r. działalność DDOM
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatem
pobyt w DDOM i korzystanie z jego świadczeń jest dla pacjenta/uczestnika projektu w tym okresie bezpłatny.
W ramach pobytu pacjenci mają zapewnioną w ciągu dnia przerwę kawową i obiad. Pacjentom spoza Zgorzelca
przysługuje dojazd do DDOM-u po indywidulanym zakwalifikowaniu pacjenta/uczestnika przez personel
medyczny do takiego świadczenia. W celu zakwalifikowania pacjenta do przewozu z miejsca zamieszkania
 i z powrotem muszą być stwierdzone przez Zespół Terapeutyczny przesłanki medyczne.

2. Po okresie realizacji projektu WS-SPZOZ w Zgorzelcu określi formę finansowania działalności, w tym pobytu w DDOM.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady
wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz regulaminu konkursu nr
POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 (Dzienny Dom Opieki Medycznej), a także przepisy wynikające
z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego

3.      Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Projektu

4.      Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

5.      WSSPZOZ w Zgorzelcu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany
wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia

6.      Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu.


 

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

to kwota 999 026,04 zł

 

Pacjenci będą przyjmowani do DDOM-u niezależnie os statusu zawodowego, wykształcenia,
płci i rodzaju niepełnosprawności z zachowaniem RÓWNOŚCI SZANS i NIEDYSKRYMINACJI.

 

O przyjęciu do DDOM decydować będzie kolejność zgłoszeń pełnej dokumentacji. Pacjenci będą przyjmowani
do DDOM niezależnie os statusu zawodowego, wykształcenia, płci i rodzaju niepełnosprawności
z zachowaniem RÓWNOŚCI SZANS i NIEDYSKRYMINCJI.